We willen eerlijk en open werken

Het werk van Stichting Weerklank is gebaseerd op eerlijkheid, openheid en controleerbaarheid. We realiseren ons dat we ons daarmee kwetsbaar opstellen, niet alleen ten overstaan van vrijwilligers en donateurs, maar ook voor iedereen die met Stichting Weerklank in contact komt. Dat houdt ook in dat we ons niet willen verbinden met organisaties en personen die dat niet respecteren ofwel ons uitgangspunt in gevaar kunnen brengen. In het verlengde van het maatschappelijk vertrouwen werkt Stichting Weerklank niet samen met de farmaceutische industrie. Dit om conflicten en (de schijn van) belangenverstrengeling te vermijden.

Bestuur
Het bestuur van Stichting Weerklank wordt gevormd door:

  • Voorzitter: Peter Oud,
  • Secretaris: Geert Zomer,
  • Penningmeester: Aart Nijmeijer
  • Vice voorzitter en coördinator gespreksgroepen: Yvonne Doornbos
  • Algemene bestuursleden:
    Jolanda van Hoeij
    Sonja van der Flier-Morgenland
  • Jim van Os (advies)

Statuten
De statuten van de stichting vermelden het doel en de belangrijkste bepalingen van een stichting met volledige rechtsbevoegdheid. Stichting Weerklank is verplicht de statuten bij een notaris te laten vastleggen. Wijzigingen moeten doorgegeven worden aan de KvK.

Gedragscode
De gedragscode beschrijft expliciet de gedragsnormen en –regels voor medewerkers (inclusief vrijwilligers en bestuursleden) van een organisatie op het gebied van (seksuele) intimidatie, agressie en discriminatie. Met een interne gedragscode geeft een organisatie aan dat men belang hecht aan goede omgangsvormen binnen de organisatie.

Vrijwilligersbeleid
Het vrijwilligersbeleid beoogt het waarborgen van een optimale bezetting van de verschillende functies binnen de stichting. Vrijwilligers nemen binnen Stichting Weerklank een belangrijke plaats in. Een van de kenmerken is dat werkzaamheden worden verricht door vrijwilligers. Onder een vrijwilliger verstaat Stichting Weerklank iemand die binnen haar organisatie, anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst, onbetaald werk doet gedurende een bepaalde periode. Een vrijwilliger is tegelijk donateur. Het vrijwilligersbestand dient een afspiegeling te zijn van de ‘achterban ’van Stichting Weerklank. De stichting kan niet zonder vrijwilligers! Toch is het niet eenvoudig om steeds voldoende vrijwilligers te vinden om alle taken te kunnen uitvoeren. Een primaire taak en speerpunt in het beleid van Stichting Weerklank is het behouden van de huidige vrijwillig(st)ers! Maatschappelijke trends zoals individualisering, 24-uurs economie en een groeiend aanbod aan vrijetijdsbesteding raken ook Stichting Weerklank. Steeds meer vrijwilligerswerk wordt gedragen door steeds minder schouders. Het vrijwilligersplan van 2019 is een startpunt voor de toekomst. Jaarlijks zal dit plan geëvalueerd en zo nodig aangepast worden.

Huishoudelijk reglement
Het bestuur stelt het huishoudelijk reglement samen en keurt de uiteindelijke versie goed. Het huishoudelijk reglement kan worden aangepast in geval van wijzigingen in werkwijze, uitbreiding van de activiteiten of andere belangrijke herzieningen in het beleid of de activiteiten van Stichting Weerklank. De wijziging moet voorgelegd worden aan vrijwilligers en donateurs zodat zij daarover hun mening kunnen vormen en geven. Elk jaar, in de vergadering voorafgaand aan de algemene jaarvergadering, wordt het huishoudelijk reglement besproken door het bestuur en zo nodig aangepast of herzien.