De Maastrichste benadering

Accepteren en betekenis geven aan stemmen

Het project ‘stemmen horen’ van Romme en Escher ontstond twintig jaar geleden en leidde tot een systematische aanpak van het probleem van ‘stemmen horen’ via een gestructureerd interview.In de Maastrichtse benadering is de aandacht niet gericht op de diagnose maar op de klachten en de oorzaken. De aandacht voor de stemmen richt zich op de ervaring en hoe ermee om te gaan alsook op hoe en waardoor de stemmen zich hebben ontwikkeld, wat hun achtergrond is en hoe daar dan weer mee kan worden omgegaan. De Maastrichtse benadering richt zich op mogelijkheden van de stemmenhoorder om met zijn stemmen te leren omgaan.

Uit bevolkingsonderzoeken blijkt dat het horen van stemmen een ervaring is die bij twee tot zes procent van de algemene bevolking voorkomt. Slechts een derde deel van de mensen met hallucinaties voldoet aan de criteria voor een psychiatrische diagnose en van deze groep zoekt slechts een derde deel psychiatrische hulp . Dit betekent dat de meeste mensen die stemmen horen geen hulp nodig hebben en er kennelijk zelfstandig mee leren omgaan. Stemmen horen alleen is geen reden voor het stellen van een psychiatrische diagnose. Dit is in overeenstemming met epidemiologische gegevens. Stemmenhoorders die daarvoor psychiatrische hulp vragen, hebben een destructief communicatiepatroon met hun stemmen en ondervinden daar hinder van in hun dagelijks leven. Vaak wordt stemmenhoorders medicatie voorgeschreven. Het effect van medicamenteuze behandeling is echter beperkt. In de praktijk geldt ook voor cognitieve therapie dat het effect op groepsniveau beperkt is. Bovendien wordt cognitieve therapie bij psychose nog weinig systematisch toegepast. Vanaf 1987 is er een behandelmodel ontwikkeld waarbij wordt uitgaan van het gegeven dat overweldigende ervaringen vaak ten grondslag liggen aan het ontstaan van stemmen. Een op herstel gerichte, systematische behandeling is vervolgens gebaseerd op het accepteren en leren omgaan met de stemmen, een relatie te leren leggen tussen de stemmen en de levensgeschiedenis, en de onderliggende emotionele problemen op te lossen.

De Maastrichtse benadering gaat vooral uit van de betekenis die de stemmen hebben
in relatie tot de persoonlijke levensgeschiedenis ‘making sense of voices’.

 

Tekst: De Psycholoog (2009)

Het Maastrichts Interview

Het Maastrichts Interview voor stemmenhoorders is een methode om de ervaring van het stemmenhoren op een gestructureerde wijze in kaart te brengen. De structuur biedt houvast voor zowel de stemmenhoorder als de interviewer.

Stemmen horen wordt vaak ten onrechte beschouwd als een ziekte, een gevaar of een abnormaliteit. Vóór de ontwikkeling van de moderne wetenschap werd stemmen horen in de westerse cultuur vaak als een betekenisvol en normaal fenomeen gezien dat voorkwam bij speciale leden van de gemeenschap. Wanneer stemmen horen alleen als symptoom van ziekte wordt gezien, wordt communicatie over de stemmen ontmoedigd. Het gaat dan immers om de veronderstelde onderliggende ziekte en het symptoom van stemmen horen als zodanig heeft dan geen betekenis. Bovendien is men bang psychose op te roepen of wanen te versterken. Uit de praktijk blijkt evenwel dat met stemmen-hoorders over hun stemmen praten geen psychose veroorzaakt. Deze ervaring wordt gedeeld door psychologen die mensen die aan psychose lijden met cognitieve gedragstherapie behandelen.

De meeste stemmenhoorders geven aan het een bevrijdende ervaring
te vinden om respectvol over hun ervaringen bevraagd te worden.

 

Ze voelen zich dan erkend. Bovendien wordt hun cognitieve vermijding – om over hun stemmen na te denken – doorbroken en gaat men de stemmen en ermee samenhangende problemen onder ogen zien. Als hulpmiddel voor een zorgvuldige anamnese en om de stemmenhoorders te stimuleren hun ervaring vanuit enige afstand te exploreren, werd het Maastrichtse interview voor stemmenhoorders ontwikkeld door Marius Romme & Sandra Escher. Dit interview is ontstaan vanuit een grootschalig onderzoek naar de ervaringen van stemmenhoorders met hun stemmen. Hoe u dit Interview kunt gebruiken kunt u lezen in het boek: ‘Omgaan met stemmenhoren: een gids voor Hulpverlening’ Van Prof. Dr. M.A.J.Romme en Dr. A.D.M.A.C. Escher.

U kunt dit boek bestellen via secretariaat@stichtingweerklank.nl

Het Maastrichts Interview is hieronder in diverse talen vrij te downloaden!

Het Maastrichts Interview
Nederlands

Download Interview

The Maastricht Interview
English

Download Interview

The Maastricht Interview
Deutsch

Download Interview

The Maastricht Interview
Norwegian

Download Interview

The Maastricht Interview
Italian

Download Interview

The Maastricht Interview
Danish

Download Interview

Maastricht Questionnaire 
French

Download Interview

The Maastricht Interview
Spanish

Download Interview

The Maastricht Interview
Greek

Download Interview

Het Maastrichts Interview voor kinderen en jeugdigen

Hieronder kunt u verschillende versies van het Maastrichts Interview voor kinderen en jeugdigen downloaden

Het Maastrichts Interview
kinderen

Download Interview

The Maastricht Interview
Children

Download Interview

Andere Interviews voor iemand die zichzelf beschadigt of achterdochtig is

Er zijn nog twee Interviews in omloop die u kunnen helpen om inzicht te geven in situaties. Het gaat om een ‘Interview met iemand die zichzelf beschadigt’ en een ‘Interview met iemand die achterdochtig is’ (paranoia). U kunt ze hieronder downloaden:

Het Maastrichts Interview
Iemand die achterdochtig is 

Download Interview

The Maastricht Interview
A person who experiences paranoia

Download Interview

Het Maastrichts Interview
Iemand die zichzelf beschadigd

Download Interview

The Maastricht Interview
A Person who harms himself

Download Interview