De Maastrichtse benadering

Accepteren en betekenis geven aan stemmen

Het project ‘stemmen horen’ van Romme en Escher ontstond twintig jaar geleden en leidde tot een systematische aanpak van het probleem van ‘stemmen horen’ via een gestructureerd interview.

In de Maastrichtse benadering is de aandacht niet gericht op de diagnose maar op de klachten en de oorzaken. De aandacht voor de stemmen richt zich op de ervaring en hoe ermee om te gaan alsook op hoe en waardoor de stemmen zich hebben ontwikkeld, wat hun achtergrond is en hoe daar dan weer mee kan worden omgegaan.

De Maastrichtse benadering richt zich op mogelijkheden van de stemmenhoorder om met zijn stemmen te leren omgaan.

 

Uit bevolkingsonderzoeken blijkt dat het horen van stemmen een ervaring is die bij twee tot zes procent van de algemene bevolking voorkomt. Slechts een derde deel van de mensen met hallucinaties voldoet aan de criteria voor een psychiatrische diagnose en van deze groep zoekt slechts een derde deel psychiatrische hulp . Dit betekent dat de meeste mensen die stemmen horen geen hulp nodig hebben en er kennelijk zelfstandig mee leren omgaan. Stemmen horen alleen is geen reden voor het stellen van een psychiatrische diagnose. Dit is in overeenstemming met epidemiologische gegevens. Stemmenhoorders die daarvoor psychiatrische hulp vragen, hebben een destructief communicatiepatroon met hun stemmen en ondervinden daar hinder van in hun dagelijks leven. Vaak wordt stemmenhoorders medicatie voorgeschreven. Het effect van medicamenteuze behandeling is echter beperkt. In de praktijk geldt ook voor cognitieve therapie dat het effect op groepsniveau beperkt is. Bovendien wordt cognitieve therapie bij psychose nog weinig systematisch toegepast. Vanaf 1987 is er een behandelmodel ontwikkeld waarbij wordt uitgaan van het gegeven dat overweldigende ervaringen vaak ten grondslag liggen aan het ontstaan van stemmen. Een op herstel gerichte, systematische behandeling is vervolgens gebaseerd op het accepteren en leren omgaan met de stemmen, een relatie te leren leggen tussen de stemmen en de levensgeschiedenis, en de onderliggende emotionele problemen op te lossen.

De Maastrichtse benadering gaat vooral uit van de betekenis die de stemmen hebben in relatie tot de persoonlijke levensgeschiedenis ‘making sense of voices’.

 

Tekst: De Psycholoog (2009)

Het Maastrichtse interview voor stemmenhoorders

Stemmen horen wordt vaak ten onrechte beschouwd als een ziekte, een gevaar of een abnormaliteit. Vóór de ontwikkeling van de moderne wetenschap werd stemmen horen in de westerse cultuur vaak als een betekenisvol en normaal fenomeen gezien dat voorkwam bij speciale leden van de gemeenschap. Wanneer stemmen horen alleen als symptoom van ziekte wordt gezien, wordt communicatie over de stemmen ontmoedigd. Het gaat dan immers om de veronderstelde onderliggende ziekte en het symptoom van stemmen horen als zodanig heeft dan geen betekenis. Bovendien is men bang psychose op te roepen of wanen te versterken  Uit de praktijk blijkt evenwel dat met stemmen-hoorders over hun stemmen praten geen psychose veroorzaakt. Deze ervaring wordt gedeeld door psychologen die mensen die aan psychose lijden met cognitieve gedragstherapie behandelen. De meeste stemmenhoorders geven aan het een bevrijdende ervaring te vinden om
respectvol over hun ervaringen bevraagd te worden. Ze voelen zich dan erkend. Bovendien wordt hun cognitieve
vermijding – om over hun stemmen na te denken – doorbroken en gaat men de stemmen en ermee samenhangende problemen onder ogen zien. Als hulpmiddel voor een zorgvuldige anamnese en om de stemmenhoorders te stimuleren hun ervaring vanuit enige afstand te exploreren, werd het Maastrichtse interview voor stemmenhoorders ontwikkeld door Marius Romme & Sandra Escher. Dit interview is ontstaan vanuit een grootschalig onderzoek naar de ervaringen van stemmenhoorders met hun stemmen.