Het Maastrichts Interview voor Stemmenhoorders

Accepteren en betekenis geven aan stemmen

Het project ‘stemmen horen’ van Prof M. Romme en Dr. S. Escher ontstond in 1987 en leidde tot een systematische aanpak van het probleem van ‘stemmen horen’ via een gestructureerd interview.

In de Maastrichtse benadering is de aandacht gericht op de klachten en de oorzaken en niet op de diagnose. De aandacht voor de stemmen richt zich op de ervaring en hoe ermee om te gaan. Alsook op hoe en waardoor de stemmen zich hebben ontwikkeld, wat hun achtergrond is en hoe daar dan weer mee kan worden omgegaan.

De Maastrichtse benadering richt zich op mogelijkheden van de stemmenhoorder om met zijn stemmen te leren omgaan.

De Maastrichtse benadering gaat vooral uit van de betekenis die de stemmen hebben in relatie tot de persoonlijke levensgeschiedenis ‘making sense of voices’.

Het Maastrichts Interview voor stemmenhoorders is een methode om de ervaring van het stemmenhoren op een gestructureerde wijze in kaart te brengen. De structuur biedt houvast voor zowel de stemmenhoorder als de interviewer.

Uit de praktijk blijkt evenwel dat met stemmen-hoorders over hun stemmen praten geen psychose veroorzaakt. Deze ervaring wordt gedeeld door psychologen die mensen die aan psychose lijden met cognitieve gedragstherapie behandelen. De meeste stemmenhoorders geven aan het een bevrijdende ervaring te vinden om
respectvol over hun ervaringen bevraagd te worden.  Bovendien wordt hun cognitieve
vermijding – om over hun stemmen na te denken – doorbroken en gaat men de stemmen en ermee samenhangende problemen onder ogen zien. Als hulpmiddel voor een zorgvuldige anamnese en om de stemmenhoorders te stimuleren hun ervaring vanuit enige afstand te exploreren, werd het Maastrichtse interview voor stemmenhoorders ontwikkeld door Marius Romme & Sandra Escher. Dit interview is ontstaan vanuit een grootschalig onderzoek naar de ervaringen van stemmenhoorders met hun stemmen.

Hoe u dit Interview kunt gebruiken kunt u lezen in het boek:

Omgaan met stemmenhoren: een gids voor Hulpverlening
Van Prof. Dr. M.A.J.Romme en Dr. A.D.M.A.C. Escher

Het Maastrichts Interview is hieronder in diverse talen vrij te downloaden!

Het Maastrichts Interview
Nederlands

Download Interview

The Maastricht Interview
English

Download Interview

The Maastricht Interview
Deutsch

Download Interview

The Maastricht Interview
Italian

Download Interview

The Maastricht Interview
Danish

Download Interview

Maastricht Questionnaire 
French

Download Interview

The Maastricht Interview
Spanish

Download Interview

The Maastricht Interview
Greek

Download Interview

Het Maastrichts Interview
kinderen

Download Interview

The Maastricht Interview
Children

Download Interview

Andere Interviews voor iemand die zichzelf beschadigt of achterdochtig is

Er zijn nog twee Interviews in omloop die u kunnen helpen om inzicht te geven in situaties. Het gaat om een ‘Interview met iemand die zichzelf beschadigt’ en een ‘Interview met iemand die achterdochtig is’ (paranoia). U kunt ze hieronder downloaden:

Het Maastrichts Interview
Iemand die achterdochtig is (paranoia)

Download Interview

The Maastricht Interview
A person who experiences paranoia

Download Interview

Het Maastrichts Interview
Iemand die zichzelf beschadigd

Download Interview

The Maastricht Interview
A Person who harms himself

Download Interview